IN VITRO
z dofinansowaniem
– PROGRAM RZĄDOWY

IN VITRO
z dofinansowaniem
– PROGRAM RZĄDOWY

Realizujemy Program


Kontakt

KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI GAMETA SZPITAL
tel.: (+48) 42-645-77-77

GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 58 664 25 25,
tel. kom.: 501 757 111

GAMETA KIELCE CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 41 369 55 55,
tel.: /+48/ 41 369 55 50

Co trzeba wiedzieć?

1) Prosimy o zapoznanie się z zasadami leczenia niepłodności obowiązującymi w Programie.
Zasady są szczegółowo opisane w Regulaminie. Jednym z warunków przystąpienia do Programu jest zaakceptowanie przez Państwa Regulaminu. Regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej. Oprócz regulaminu konieczne jest zaakceptowanie innych dokumentów, które wyszczególniliśmy w zakładce "Pliki do pobrania" w postaci listy załączników. 
Dla ułatwienia i przyspieszenia procesu kwalifikacji możecie Państwo pobrać je z naszej strony internetowej. Dodatkowo możecie Państwo otrzymać te dokumenty w Gamecie. 

2) Prośba o wydanie dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasowe leczenie.
Jeżeli leczyliście się Państwo z powodu niepłodności przed zgłoszeniem się do naszego ośrodka to konieczne jest przedstawienie dokumentacji medycznej. W wielu sytuacjach jest to warunek konieczny kwalifikacji do Programu. Przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedni formularz, który można pobrać w zakładce Pliki do pobrania. Ten sam dokument możecie Państwo otrzymać w naszym ośrodku.

3) Wizyta lekarska. 
Podczas wizyty, na podstawie dokumentacji medycznej i wyników wymaganych badań, lekarz ustali czy są u Państwa wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia i czy w danym momencie spełniacie Państwo kryteria kwalifikacji do Programu Ministra Zdrowia.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą do Gamety na wizytę wszystkich dotychczasowych dokumentów związanych z leczeniem niepłodności, w szczególności:
 • zaświadczenia od lekarza prowadzącego dotychczasowe leczenie, o czasie leczenia z powodu niepłodności wraz z całą dokumentacją medyczną,
 • wynik badania USG wraz z opisem, wykonane w przeciągu ostatniego pół roku (nie starsze niż 6 miesięcy),
 • wynik badania cytologicznego wykonany w przeciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • wynik badań hormonalnych: AMH, FSH, LH (FSH i LH wykonane w 2-3 dniu cyklu), TSH, prolaktyna (wszystkie badania nie starsze niż 6 miesięcy),
 • wynik badania nasienia nie straszy niż 6 miesięcy.
Zgodnie z wiedzą medyczną decyzję o tym, jakie badania są konieczne przed leczeniem zawsze podejmuje lekarz, który będzie się Państwem opiekował. Ostateczna kwalifikacja lekarska do Programu Ministra Zdrowia może być ustalona dopiero po postawieniu diagnozy.

Kwalifikacja pary nie jest równoznaczna z rozpoczęciem leczenia w programe. Moment rozpoczęcia jest zależny do kolejki oczekujących pacjentów i dostępności środków finansowych w Programie MZ. 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia wizyty oraz badania wstępne przed ostateczną kwalifikacją (włączeniem do programu) nie są refundowane w Programie.

 
4) Do programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” mogą przystąpić tylko ubezpieczeni Pacjenci.

Pacjenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie:
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy na podstawie, której odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne:
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • osoby ubezpieczone w KRUS:
  • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS oraz – w przypadku rolników samodzielnie opłacających składkę – dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • emeryci i renciści:
  • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "–", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ, lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA), lub aktualny odcinek emerytury lub renty, lub dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.
 • osoba bezrobotna
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • osoba ubezpieczona dobrowolnie:
  • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.
 • Członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, lub legitymację emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS
  • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
 • osoby przebywające na zasiłku chorobowym lub wypadkowym:
  • zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.

Realizujemy Program


Kontakt

KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI GAMETA SZPITAL
tel.: (+48) 42-645-77-77

GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 58 664 25 25,
tel. kom.: 501 757 111

GAMETA KIELCE CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 41 369 55 55,
tel.: /+48/ 41 369 55 50


© 2013 GAMETA, Wszelkie prawa zastrzeżone.